ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ را ﺑـﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺎراﺋﯽ و ﺗﻨﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ را ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ .

 

ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدروﺋﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻗﺖ و ﻣﻬﺎرت ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺎرﻗﺎن ﺧـﻮدرو، باعث شده ﻃﺮاﺣـﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن خودرو طراحی سیستم ضد سرقت راهمیشه در برنامه کاری خود داشته باشند.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻮبیلایزر:

اﯾﻤﻮبیلایزر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ گفته می شود:  ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪان از روشن شدن خودرو بدون سوئیچ اصلی خود جلوگیری می شود اینگونه که از طریق چیپکد ی که بروی سوئیچ اصلی خودرو است با کامپیوتر سیستم ضد سرقت تبادل کد کرده وبعد شناسایی اجازه روشن شدن رابه خودرو می دهد.

که سوئیچ دیگری نتواند خودرو را روشن کند .شیوه کار این گونه است که در صورت عدم دریافت کد وتائید ان برق  مورد نیاز برای راه اندازی خودرو را وصل نمی کند.

 

 

قطعات ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻮ بیلازر:

ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪر:

ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪر ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ روی ﮐﻠﯿﺪ و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﺼﺐ می ﮕﺮدد وﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدرو ﻫﺮ ﺑﺎر درب ﺧﻮدرو را ﺑﺎزو ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪراﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو و ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ کند.ذارای قسمت های ذیل می باشد.

 

  • اﻟﻒ  ﻣﺪار
  •  در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وﮔﯿﺮﻧﺪه میﺒﺎﺷﺪ ﻋﻤـﻞ ارﺳـﺎل و درﯾﺎﻓـﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﺋﯽ ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ  
  • ﺣﺎﻓﻈه
  • ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪر ﯾـﮏ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﯿﺘـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪﻧﯽ و ﻧﻮﺷـﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﯾﺎل در آن ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮوﻟﺮ
  • ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮوﻟﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻐﺰ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮدازش ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽگردد . ﻋﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ و رﯾﻤﻮت را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. 
  • ﺑﺎﻃﺮی
  • باطری و یا تغذیه این سیستم ضد سرقت یا از باطری ویا از سیستم برق خودرو دریافت می شود

سنسور دنده عقب خودرو چیست

سنسور دنده عقب خودرو چیست

سنسور دنده عقب خودرو ( حسگر پارک ) چیست و چگونه کار می کندسنسور دنده عقب خودرو حسگرهایی هستند درخودروها که می تواننددر حین حرکت با دنده عقب راننده را از وجود موانع در پشت خودرو مطلع سازد.
سنسور دنده عقب  خودرو  امروزه جایگاه خود را در اپشن های فابریک خودرو باز نموده است که اغلب خودرو سازان را مجاب کرده تا بروی محصولا ت خود نصب کنند نصب سنسور دنده عقب را در بخش دیگری صعی خواهیم کرد اموزش دهیم

سنسورهای اولترا سونیک(مافوق صوت)
این نوع سنسور دنده عقب در بسیاری از کارخانه های خودرو سازی بروی خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرند. سیستمهای مشابه این محصول برای نصب روی خودروهای فاقد پارک سنسوریا همان سنسور دنده عقب در بازار موجود است.البته می توان این سنسور ها را در جلوی خودرو نیز استفاده کرد.

سنسور های دنده عقب اولتراسونیک (ما فوق صوت) با استفاده از حسگرهای تشخیص فاصله که در سپرهای جلو یا عقب یا هر دو خودرو نصب می شوند, فاصله خودرو را با اجسام نزدیک به آن مشخص می کنند. این حسگرها فاصله زمانی بین سیگنالهای ارسالی از خود را تا زمان بازگشت انعکاس آن اندازه گیری کرده و با توجه به سرعت خودرو و فاصله, راننده را بصورت صوتی یا تصویری یا هردو از خطرات احتمالی آگاه می سازد

سنسورهای پشت با قرار دادن دنده در حالت دنده عقب فعال می شوند و با خارج شدن از آن غیر فعال می گردند. سنسور های جلو برای جلوگیری از این که دائما ازاین سیستم استفاده نمی شود در مکان های شلوغ و با حرکت کند با استفاده از یک کلید از ان استفاده می کنند.سنسور جلو نیز مانند سنسور دنده عقب در برخی مدل های خودرو ها به صورت فابریک نصب می شود این سنسور می تواند در پارکینگ های کوچک کمک حال راننده باشد تا بتواند از حد اقل جا استفاده کند.
رایج ترین نوع اخطار صوتی به راننده صدای بیپ است که معمولاً آهنگ فاصله تکرار این بوق با نزدیکتر شدن به موانع سریعتر می گردد و در کمترین فاصله به بوق ممتد تبدیل می گردد که در این حالت راننده باید کامل توقف نماید

برخی از سیستم ها بصورت تصویری یا تصویر به همراه بوق راننده را هنگام پارک یاری می کنند مانند مدلهای دارایال سی دی دار که فاصله را بصورت عددی و جهت را به صورت نور نشان می دهد

.برای مشاهده روش نصب سنصور دتده عقب بروی اموزش کلیک کنید

 

راهنمای خرید سیستم صوتی ماشین

راهنمای خرید سیستم صوتی ماشین :
سیستم صوتی ماشین بعلت توجه وحساسیت رانندگان ومالکان خودربه سیستم صوتی ماشین خود توجه زیادی دارید ضبط خودرو یا پخش خودرو تنوع زیادی دارد وهر ساله محصول جدیدی از طرف کمپانی های مختلف به بازار عرضه می شود.به منظور راهنمایی شما برای انتخاب بهترین سیستم صوتیبه نکاتی قابل توجه می پردازیم
چگونه سیستم صوتی جدید بخرید
چه سیستمی برای ماشین شما مناسب تر است ؟
بودجه در نظر گرفته شما چقدر است ؟
چگونه از سیستم خود استفاده می کنید؟
پخش قابل نصب بروی خودروی شما کدام است؟
کیفیت پخش ماشین در مقابل بودجه آن
بودجه در نظر گرفته شما چقدر است ؟
کیفیت مهمتر است یا قیمت؟برای خرید سیستم صوتی خودرو کیفیت مهمتر است یا قیمت کیفیت عامل مهمی است که باید آن را در نظر داشته باشید.بسیاری از سیستم های ارزان قیمت از آمپلی فایر های داخلی با کیفیت بالا استفاده نمی کنند.اگر بودجه کافی ندارید و به فکر خرید پخش ارزان قیمت هستید مدلی را انتخاب کنید که قابل ارتقا باشد.خروجی های امپلی فایر داشته باشد.تنظیمات اکولایزر ان به راحتی وکاملا قابل تنظیم باشد.مطمئن شوید که می توانید راحت صفحه نمایش آن را بخوانید یا به گزینه های ان دسترسی داشته باشید پخش های گرانتر دارای امکانات بیشتری هستند ولی هزینه انها زیاد است
سیستم صوتی ماشین
برخی از ویژگی های کلیدی را در اینجا برای شما معرفی میکنیم که می توانید برای سیستم پخش ماشین خود داشته باشید.
اگر رادیو گوش می کنید اقلب پخش های خودرو از سیستم رادیویی خوبی برخودار هستند نیاز به توجه خاصی نیست

سی دی ها هنوز هم گزینه ای عالی برای گوش دادن به موسیقی هستند .اکثر پخش های موجود در بازار پخش کننده سی دی دارند.همچنین باید دنبال پخش پشتیبانی کند. WMA، MP3 و AACرا پخش کند.

ب

معرفی اجزای بلندگو ماشین

معرفی اجزای بلندگو ماشین و اصطلاحات مهم برای خرید سیستم صوتی خودرو

بلندگو چیست؟

اسپیکر در حقیقت سیگنال ها از یک تقویت کننده صوتی دریافت می کند و انها را به انرژی صوتی تبدیل می کند.با توجه به نوع فرکانسی که باید پخش کند با مواد مختلفی  و در ابعاد مختلفی ساخته می شود

اسپیکر خودرو چگونه کار می کند؟

بلندگو از سیم پیچ تشکیل شده است.

اجزای اصلی بلندگو:

بدنه بلندگو ماشین

سبد یا قاب بلندگو همان بخش پشتبان و محافظ بلندگو است. در حقیقت همان بدنه بلندگو است که تمام اجزای اسپیکر در آن قرار گرفته است.سوراخ های روی لبه بیرونی بدنه قرار دارند که برای نصب بلندگو در جاهای مختلف استفاده می شوند. هر چه بدنه دارای خطوط و برجستگی هایی باشد مقاومت ان بالاتر است.

سوراند

باند خودرو برای کنترل حرکات دیافراگم صدا و اینکه بعد از هربار ارتعاش سرجای خود برگردد به سوراند احتیاج دارد.وظیفه اصلی آن کمک به حرکت ازادانه مخروط است ولی به کنترل صفحه مخروط هم کمک می کند.عمولا جنس سوراند از فوم یا کاغذ است ولی سوراند با جنس فوم مقاومت بیشتری دارد ،انعطاف پذیر است و تعویض آن اسان است

صفحه بلندگو

اجزای بلندگودیافراگم که همان مخروط است در حقیقت جزئی از اسپیکر است که صدا را پخش می کند. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ/الیافکربن/گلاس/پلاستیک/آلومنیوم/تیتانیوم/ابریشم وغیره می باشد.این صفحه بلندگو که برای تولید صدا مورد نیاز است معمولا به شکل مخروطی است ولی به ندرت به شکل هرمی یا چند وجهی هم ساخته می شود

 

 

 

سیم پیچ

کویل صوتی (یک کویل کوچک سیم) یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که با توجه به سیگنال تقویت شده فرستاده شده به بلندگو متفاوت است.در ارتباط با مغناطیس بلندگو و اجزای دیگر آن کویل صوتی سیگنال های الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند تا صدا تولید کند.بسیاری از اسپیکرهای موجود دارای کویل مقاوم دربرابر حرارت هستند که طول عمر بلندگو را افزایش می دهد.طراحی کویل دوگانه اجازه می دهد که ترکیب استریو از یک بلندگو پخش شود

فرم دهنده سیم پیچ

فرم دهنده همان بخشی است که سیم پیچ روی آن پیچیده می شود. معمولا از مواد مقاوم در برابر حرارت مانند آلومنینیوم یا کاپتون ساخته شده است.

فاصله ویس کویل

فضایی است که باعث می شود ویس کویل ازادانه به داخل و خارج حرکت کند.این باعث ارتعاش صدا در مخروط بلندگو می شود و در نهایت صدا تولید می شود.

دمپر

دمپر یا عنکبوت حلقه و بافت انعطاف پذیری است که وظیفه اصلی آن کمک کردن به تعادل صفحه است.در عین حال اجازه می دهد کویل صوتی و مخروط آزادانه ارتعاش دهند.این عنکبوت از حرکت های اضافه جلوگیری می کند وباعث تعادل می شود.از یک طرف به سیم پیچ و از طرفی دیگر به  بدنه متصل است.

آهنربا

مگنت یا اهنربا یک میدان مغناطیسی ثابت ایجاد می کند که در آن کویل صوتی برای ایجاد صدا واکنش می دهد.در انتهای بلندگو قرار گرفته و با توجه به شارژ مغناطیسی که داشته باشد باعث قدرت بیشتر بلندگو می شود اکر بخواهیم قدرت بیشترری داشته باشیم باید از اسپیکرهایی با مگنت چندلایه استفاده کنیم.یکی از کارکردهای مفید آن کمک کردن به کاهش دمای سیم پیچ است.بنابراین با افزایش سطح تماس گویل صوتی و مگنت ،کویل زودتر خنک می شود

.

پلت

این پلات و ظیفه نگهداری از اهنربای اسپیکر ماشین را بر عهده دارد.

نوعی پوشش محافظ است که وظیفه جلوگیری از ورود گرد غبار به حفره سیم پیچ را دارد و از مواد مختلفی تشکیل شده است

انتخاب پخش خودرو

انتخاب پخش خودرو
 خرید سیستم خودرو :
سیستم صوتی خودرو

اگربه سیستم صوتی خودرو خود توجه زیادی دارید. باید این را در نظر بگیرید ضبط خودرو یا پخش خودرو تنوع زیادی دارد وهر ساله محصولات زیادی  از طرف کمپانی های مختلف به بازار عرضه می شود.

به منظور راهنمایی شما برای انتخاب بهترین سیستم صوتی به نکاتی قابل توجه می پردازیم
چه برندی ازسیستم صوتی خودرو بخرید
چه سیستم صوثی برای خودرو شما مناسب تر است
هزینه ای در نظر گرفتید چقدر است 
توان خروجی سیستم صوتی خودروتان جقدر باشد
پخش خودرو قابل نصب بروی خودروتان کدام است
انتخاب پخش ماشین با کیفیت نصبت به هزینه تان 
برای خرید سیستم صوتی خودرو کیفیت مهمتر است یا قیمت

کیفیت عامل مهمی است که باید آن را در نظر داشته باشید.بسیاری از سیستم های ارزان قیمت از آمپلی فایر داخلی با کیفیت  استفاده نمی کنند.

اگر بودجه کافی ندارید و به فکر خرید پخش ارزان قیمت هستید مدلی را انتخاب کنید که قابل ارتقا باشد.

خروجی های امپلی فایر داشته باشد.

تنظیمات اکولایزر ان به راحتی وکاملا قابل تنظیم باشد

.مطمئن شوید که می توانید راحت صفحه نمایش آن را بخوانید یا به گزینه های ان دسترسی داشته باشید

پخش های گرانتر دارای امکانات بیشتری هستند ولی هزینه انها زیاد است

سیستم صوتی خودرو
برخی از ویژگی های کلیدی را در اینجا برای شما معرفی می کنیم که می توانید برای سیستم پخش ماشین خود داشته باشید.
اگر رادیو گوش می کنید اقلب پخش های خودرو از سیستم رادیویی خوبی برخودار هستند نیاز به توجه خاصی نیست

سی دی ها هنوز هم گزینه ای عالی برای گوش دادن به موسیقی هستند .اکثر پخش های موجود در بازار پخش کننده سی دی دارند.همچنین باید دنبال پخش پشتیبانی کند. WMA، MP3 و AACرا پخش کند.

برای گوش دادن به موسیقی درپخش واستفاده ازموسیقی های دیگر
دارید.دستگاه پخش شما باید ورودی برای اتصال گوشی داشته باشد.اگر می خواهید تلفن هوشمند یا تبلت خود را به ضبط خودرو وصل کنید باید ویژگی بلوتوث داشته باشید تا بتواند فایلهای خود را پخش کنید ولیست پخش تلفن خود را در ماشین گوش دهید .

پشتیبانی از یو اس بی مهترین قابلیت در پخش های برند های مختلف است که به نوعی میتوان گفت که صد در صد پخش های خودرو جدید به این تکنولوژی مجهز هستند امید واریم که برای خرید پخش خودرو مفید بوده باشد

مطالبی در مورد مولتی مدیا خودرو

مطالبی در مورد مولتی مدیا خودرو

مولتی مدیا خودرو چیست؟

با پیشرفت روز افزون پخش خودرو ها و اضافه نمودن امکانات تلفن های هوشمند به سیتم صوتی و تصویری خودرو ،این روند در افزایش امکانات و تکنولوژی ئ علامندی مشتریان به استفاده ازاین نوع سیستم صوتی (مولتی مدیا )در ایران با نصب این نوع دی وی دی بروی محصولات ایران خودرو(سوزوکی و هایما) شرکت های پارس خودرو  ( پارس تندر، برلیانس) را به آپشنی به نام مولتی مدیا مجهز کرده اند لذا امروز در فروش خودرو بر آن شدیم تا شما را با این آپشن جدید آشنا کنیم، مالتی مدیا در لغت به معنای چند رسانه ای است یعنی ارتباط و انتقال موضوع ها و مفاهیم با استفاده از رسانه های متفاوت همچون گفتار ، موسیقی ، عکس ، متن ، انیمیشن ، محیط های تعاملی و رابط با کاربر و … و هر چیز که شما فکرش را بکنید. یک سیستم مالتی مدیا نرم افزاری و سخت افزاری است که متن، تصویر ( شامل تصاویر ثابت ، فیلم ، و انیمیشن ) ، و صدا ( گفتار و موزیک ) را در خود بگنجاند. و قابلیت و پشتیبانی از پخش و اجراء آنرا داشته باشد.

امکانات مولتی مدیا

قابل اتصال به موبایل
قابلیت نصب سنسور و دوربین دنده عقب
سوکت فابریک
GPSو نقشه به روز شده شهرها
پخش انواع فرمت های صوتی و تصویری در قالب لوح های فشرده CD-DVD – گیرنده رادیو
قابلیت نصب گیرنده تلویزیون همراه با آنتن دیجیتال
دارای بلوتوث و میکروفن
دارای ورودی USB/ SD CARD
– اندازه صفحه نمایشگر6 اینچ
سیستم عاملwindows و اندرویدی

پشتیبانی از فرمت هایDVD/VCD/CD/MP3/WMA/ JPEG/MPEG4 14-
پشتیبانی از Sd card : ماکزیمم تا 32 گیگ بایت

استپر موتورخودرو چیست

استپر موتورخودرو چیست

اشنایی با استپ موتور
مقدمه
با درک میدان های مغناطیسی و کشف آنکه می توان انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل نمود تحولی عظیم در تاریخ بشری بوجود آمد ، بگونه ای که بشر روز به روز به تفکر و طراحی و ساخت وسایلی که بتوانند با استفاده از انرژی الکتریکی ، انرژی مکانیکی تولید نمایند روی آورد. از این رو انواع موتور های الکتریکی به صحنه وجود آمده و همچنان سیر تکمیلی خود را طی نمودند تا به امروز که می توان برای هر نوع کاربری ، نوع خاصی از موتورها را بکار برد. اما ساخت اسپ موتور با امکاناتی که به طراحان و سازندگان ماشین آلات میدهد ، به گونه ای برجسته سبب کاهش هزینه ها در همه زمینه ها می شود. یکی از چندین مزایای بسیار زیاد این نوع الکتروموتورها تبدیل مکانیزم های بسیار پیچیده مکانیکی، به تنها یک محرک مرحله ای می باشد

استپ موتور یا موتور پله ای
استپ موتور قطعه ای است الکتریکی چرخش مرحله ای یا پله ای دارد و با اتصال به ضربان هایی در فرکانسی خاص کار می کند. این فرکانس نوعی تغییر ولتاژ است که از طرف ای سی یوارسال می شود تا بتواند درهرضربان فرستاده شده به موتورپله ای سبب حرکت محوران تا زاویه معین شود
عملکرد استپ موتورها براساس این قانون است که وقتی قطبهای مشابه دفع می شوند ، قطبهای مخالف جذب می شوند. اینگونه که تغییر این پالسها در استپ موتور باعث تغییر جهت یا مقدار حرکت رامشخص می کند.
برای این که ورود هوا را براساس نیاز موتور تنظیم کرد. به این نحوکه تعداد مرحله ها در موتورپله افزایش داد. معمولا طی یک چرخه دویست مرحله یا پله را ایجاد می کنند.تعداد مراحل دقت کنترل استپ موتور افزایش می دهد

نتیجه گیری
کارایی و امکانات یک استپ موتور بسیار بیشتر از انواع دیگر الکترو موتورها می باشد. بدین لحاظ که بسیاری مکانیزم ها و حالات مختلف چرخش را می توان از آنها گرفت و همچنین این که کنترل این موتورها بسیار آسان تر از سایرموتورها است به طوری که عمدتا به وسایل کنترل سرعت اضافی از قبیل ترمز های الکتریکی و مکانیکی نیازی ندارند.اما با وجود مزیا ی بسیار این سیستم کاملا بدون عیب نیست